Szanowni Państwo, mieszkańcy Chorzowa! 

Miasto Chorzów zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030 (GPR). Jest nim wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które jest niezbędne do opracowania GPR i będzie stanowiło obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej. Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji. Ankietyzacja jest jedną z ich form.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji oraz analiz statystycznych wytypowano pięć części miasta jako spełniające obligatoryjne kryteria rewitalizacyjne, są nimi:

- Podobszar rewitalizacji Centrum

- Podobszar rewitalizacji Chorzów II

- Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary

- Podobszar rewitalizacji Maciejkowice

- Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z pięciu wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest chęć odrębnego dla każdego obszaru zweryfikowania analiz statystycznych pod kątem opinii mieszkańców oraz realnego poznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Ankieta każdorazowo dotyczy jednego z pięciu wytypowanych podobszarów rewitalizacji. Po kliknięciu w grafikę oznaczającą dany teren zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej wybranej części Chorzowa.

- Podobszar rewitalizacji Centrum

- Podobszar rewitalizacji Chorzów II

- Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary

- Podobszar rewitalizacji Maciejkowice

- Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory