Szanowni Państwo, mieszkańcy Chorzowa! 

Miasto Chorzów zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030 (GPR). Jest nim wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które jest niezbędne do opracowania GPR i będzie stanowiło obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej. Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji. Ankietyzacja jest jedną z ich form.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji oraz analiz statystycznych wytypowano pięć części miasta jako spełniające obligatoryjne kryteria rewitalizacyjne.

Niniejsza ankieta dotyczy Podobszaru rewitalizacji Chorzów II.

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z pięciu wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów. 

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Pytania oznaczone * są obowiązkowe.

 1. Czy Pani/Pana zdaniem obszar rewitalizacji wskazany na mapie (Podobszar rewitalizacji Chorzów II) powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji tj. procesowi odnowy tego obszaru, poprawy jego funkcjonalności, rozwoju oferty usług społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych itp.?
 2. Czy Pani/Pana zdaniem wskazany obszar rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II) stanowi ważny punkt/miejsce związane z funkcjonowaniem gminy?
 3. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie obszaru rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II), proszę określić jak ocenia Pani/Pan ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 4. Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  1. Jakość dróg
  2. Liczba ścieżek rowerowych
  3. Stan techniczny chodników
  4. Stan techniczny oświetlenia
  5. Czystość na terenie obszaru
  6. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp.
  7. Jakość powietrza
  8. Zabezpieczenie przed hałasem
  9. Poczucie bezpieczeństwa
  10. Oferta instytucji kultury
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  11. Oferta sportowa i rekreacyjna
  12. Dostępność przedszkoli
  13. Dostępność żłobków i klubów dziecięcych
  14. Dostępność szkół
  15. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  16. Dostępność lokali gastronomicznych
  17. Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
  18. Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
  19. Atrakcyjność turystyczna
  20. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  21. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  22. Dostępność usług medycznych
  23. Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej)
  24. Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy, znalezienia pracy na terenie gminy)
  25. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Czy Pani/Pana zdaniem na terenie obszaru rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II) występują następujące problemy?
 6. Brak problemu
  Niskie zagrożenie
  Średnie zagrożenie
  Wysokie zagrożenie
  1. Przemoc w rodzinie
  2. Narkomania
  3. Bezrobocie
  4. Przestępczość
  5. Ubóstwo
  6. Alkoholizm
  7. Hałas
  8. Niska jakość układu drogowego
  9. Zły stan techniczny budynków
  10. Starzejące się społeczeństwo
  Brak problemu
  Niskie zagrożenie
  Średnie zagrożenie
  Wysokie zagrożenie
  11. Niedostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami
 7. Czy dostrzega Pani/Pan jakiś inny problem niż wymienione?
 8. Co Pani/Pana zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem obszaru rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II) ?
 9. Co Pani/Pana zdaniem jest największą wadą, słabą stroną obszaru rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II)?
 10. METRYKA
 11. Płeć
 12. Przedział wiekowy
 13. Wykształcenie
 14. Status na rynku pracy
 15. Jakie jest Pana/Pani powiązanie z obszarem rewitalizacji (Podobszar rewitalizacji Chorzów II)?
 16. Miejsce na dodatkowe uwagi i sugestie