Formularz do składania uwag do projektu Strategii Zintegorwanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią  ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027 zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.
Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Proponowany zmieniony zapis
 3. Uzasadnienie uwagi
 4. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
 5. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37- 450 Stalowa Wola.
  Wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Stalowa Wola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli za pomocą adresu iod@stalowawola.pl .
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pani/Pana opinii na temat „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021 – 2027” na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w związku ze zgłoszeniem uwag do projektu Strategii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procedury związanej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021 – 2027”, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie konsultacji społecznych, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem formularza z powodów formalnych.
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.