Nabór partnerów społeczno-gospodarczych na potrzeby opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”

1. Cel przeprowadzenia naboru i zakres Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030

a. Celem przeprowadzenia naboru jest wyłonienie Partnerów, którzy będą współpracowali ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Urzędami Miast/Gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz z wykonawcą przy opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

b. Zasięg geograficzny Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) obejmuje obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Błażowa, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Hyżne, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn.

c. Zakres Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030

Projekty ZIT mogą realizować wszystkie cele polityki spójności wskazane w rozporządzeniu ogólnym. Interwencja wdrażana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 w perspektywie finansowej 2021-2027 powinna mieć charakter zintegrowany i ponadlokalny i służyć wzmacnianiu relacji funkcjonalnych.

Działania mogą być ukierunkowane zgodnie z:

I. Projektem Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 w szczególności na:

 • 6.1 Zintegrowany rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na obszarach miejskich; Cel szczegółowy: 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, rodzaje działań: ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych; ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury; o ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000; fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publiczny;

Ostateczny zakres tematyczny ZIT wskażą IZ, po konsultacji ze Związkiem ZIT przygotowującym Strategię.

II. Projektem Umowy partnerstwa na:

 1. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny – realizacja projektów dotyczących np. zakupu lub modernizacji taboru na potrzeby czystego transportu publicznego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (liniowej i punktowej dla usług transportowych bądź poprawiających dostępność miast ) – dla tworzenia spójnego, zintegrowanego systemu transportowego, gdzie komunikacja rowerowa i z wykorzystaniem urządzeń transportu osobistego jest jej istotnym, integralnym elementem, rozwój e-usług w obszarze komunikacji miejskiej (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich), udogodnienia dla podróży multimodalnych i mobilności pracowników (m.in. budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów rowerowych), realizacja innowacyjnych transportowych systemów informacji i zarządzania ruchem, ograniczenie i uspokajanie ruchu samochodowego w centrach miast i na obszarach o intensywnej zabudowie mieszkaniowej, budowa ścieżek rowerowych.
 2. Poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, szczególnie w zakresie jakości powietrza oraz działania służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i rozbudowa sieci gazowej, a także działania w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków.
 3. Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym – realizacja projektów w zakresie inteligentnych systemów dystrybucji energii, wysokosprawnej kogeneracji, systemów ciepłowniczych, kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach mieszkaniowych, w tym termomodernizacja budynków.
 4. Wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania rynku pracy w obszarze funkcjonalnym – projekty z zakresu wsparcia infrastruktury na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego i rozwoju usług społecznych, które umożliwiają lub wspierają aktywizację zawodową oraz kształcenie osób dorosłych, w tym budowa i rozbudowa oraz wyposażenie w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowa, adaptacja, modernizacja, wyposażenie w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów; działania mają być ukierunkowane na tworzenie i rozwój kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy w miejskim obszarze funkcjonalnym. W ramach instrumentu ZIT mogą być realizowane wyłącznie projekty zintegrowane, rozwiązujące wspólne problemy, w tym projekty realizowane wspólnie na etapie przygotowania, wykonania lub eksploatacji.

2. Partnerzy 

a. Partnerami mogą być podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie ROF w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT.

b. Wymagania wobec partnerów:
1) doświadczenie w realizacji działań w zakresie tematycznym Strategii ZIT
2) prowadzenie działalności na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
3) zgodność działania potencjalnego partnera z zakresem tematycznym Strategii ZIT.

c. Zadania partnerów:
Partnerzy społeczno-gospodarczy wyłonieni w drodze naboru będą mieli za zadanie zaopiniowanie rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 i gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Warunki udziału w naborze

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 poprzez interaktywny formularz znajdujący się poniżej,  w terminie do 14 marca 2022 r. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem partnera. Niespełnienie wymogów wskazanych w punkcie 2a i b skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

 

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 1. Nazwa organizacji
 2. Główny obszar działalności
 3. Uzasadnienie wzięcia udziału w naborze partnerów
  1. Organizacja prowadzi działalność na obszarze całego ROF.
   Jeśli TAK, to prosimy o krótkie uzasadnienie.
  2. Organizacja spełnia kryteria zawarte w Art. 34. 14. 6) Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzn. jest podmiotem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, podmiotem działającym na rzecz ochrony środowiska lub podmiotem odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji).
   Jeśli TAK, to prosimy o krótkie uzasadnienie:
  3. Inne, jakie?
 4. Dane teleadresowe
  1. Adres organizacji
  2. E-mail
  3. Telefon
  4. Osoba do kontaktów