Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do dokumentu Prognozy.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu prognozy OOŚ.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego.

Zapraszamy do współpracy!

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza.

  1. Część dokumentu Prognozy, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
  2. Dotychczasowy zapis w Prognozie
  3. Proponowany zmieniony zapis
  4. Uzasadnienie uwagi
  5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagę: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  6. Klauzula RODO
    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres określony przepisami prawa. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.