Szanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT.

MOF Przemyśl to porozumienie 6 samorządów:

1) Miasto Przemyśl

2) Gmina Krasiczyn

3) Gmina Medyka

3) Gmina Orły

4) Gmina Przemyśl

6) Gmina Żurawica

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób niepełnosprawnych
  • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje  oraz interesariuszy działających na terenie Miasta Przemyśla oraz gmin Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl i Żurawica do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl 2027".

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 8.09.2023 r.

  1. Dane organizacji