Formularz 

dotyczy konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Gminy Zdzieszowice wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 29.09.2023 r. do 23.10.2023 r.

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Wnioski, uwagi i opinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic 2. Korespondencję do administratora należy kierować na adres: ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 3. W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych najlepiej skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e mail: iod@zdzieszowice.pl. lub um@zdzieszowice.pl.. 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: a) Rozpatrzenia zgłoszonych uwag, w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2030 b) Ewidencjonowania osób oddających głos w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, na podstawie zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic c) Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora. 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 606-950-000 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych.