FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zdzieszowice. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Zdzieszowice oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Utworzenie strefy bioróżnorodności w Parku Miejskim w Zdzieszowicach
  2. Przebudowa i rozbudowa Amfiteatru w Parku Miejskim w Zdzieszowicach
  3. Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach
  4. Zdrowy styl życia
  5. Aktywizacja bezrobotnych
  6. Z tradycją za pan brat
  7. Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
  8. Działania zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu publicznym
  9. Wspieranie organizacji społecznych
  10. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych/publicznych
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
  12. Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.