Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zdzieszowice prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji miasta oraz obserwowanych na jego terenie problemów społecznych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element służący wypracowania założeń Strategii, a także poprawy funkcjonowania miasta w kolejnych latach.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy uważa Pan(i), że Zdzieszowice są dobrym miejscem do życia?
 2. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) Zdzieszowice?
 3. I Ocena gminy
 4. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Zdzieszowic, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 5. Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  1. Jakość dróg
  2. Dostępność miejsc parkingowych
  3. Liczba ścieżek rowerowych
  4. Dostępność transportu publicznego
  5. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  6. Czystość na terenie gminy
  7. Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
  8. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  9. Poziom zarobków
  10. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  11. Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)
  12. Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
  13. Poczucie bezpieczeństwa publicznego
  14. Aktywność organizacji pozarządowych
  15. Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
  16. Oferta instytucji kultury
  17. Oferta sportowa i rekreacyjna
  18. Dostępność przedszkoli, żłobków
  19. Dostępność szkół dla młodzieży
  20. Dostępność do opieki zdrowotnej (lekarze, ośrodki zdrowia)
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  21. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  22. Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni
  23. Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim i jednostkach gminnych
  24. Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
  25. Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
  26. Dostępność mieszkań komunalnych/socjalnych
  27. Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet
  28. Dostępność Internetu
  29. Jakość skomunikowania z większymi miastami
  30. Atrakcyjność turystyczna gminy
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  31. Możliwość rozwoju zawodowego
  32. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  33. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  34. Dostępność instytucji wsparcia dla osób potrzebujących (MOPS itp.)
 6. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Zdzieszowic?
 7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Zdzieszowic?
 8. Z poniższego katalogu proszę wskazać te działania, które Pani/Pana zdaniem należy zrealizować, aby w Zdzieszowicach żyło się lepiej?
 9. (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
  II Ocena sytuacji społecznej
 10. Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób dotyczą Zdzieszowic
 11. (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
 12. Czy uważa Pan(i), że sytuacja obecna osób starszych/seniorów w Zdzieszowicach wymaga podjęcia dodatkowych działań/rozszerzenia katalogu dostępnych usług?
 13. Jakich Pani/Pana zdaniem usług skierowanych do seniorów brakuje w Zdzieszowicach?
 14. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 15. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź wprowadzić aby Seniorom w Zdzieszowicach żyło się lepiej?
 16. Czy Pani/Pana zdaniem obecna oferta pomocy lub sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Zdzieszowicach wymaga zmiany/podjęcia dodatkowych działań?
 17. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne w Zdzieszowicach?
 18. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 19. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź wprowadzić aby osobom niepełnosprawnym w Zdzieszowicach żyło się lepiej?
 20. Czy Pani/Pana zdaniem w Zdzieszowicach dostrzegane są zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży, które wymagają podjęcia interwencji/podjęcia dodatkowych działań?
 21. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo najczęściej w Zdzieszowicach?
 22. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 23. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź wprowadzić aby zminimalizować negatywne zjawiska dotykające dzieci i młodzież?
 24. Czy Pani/Pana zdaniem w Zdzieszowicach dostrzegane są zjawiska odnoszące się do problemu bezdomności/zagrożenia bezdomnością, które wymagają podjęcia interwencji/podjęcia dodatkowych działań?
 25. Które Pani/Pana zdaniem grupy mieszkańców Zdzieszowic w największym stopniu zagrożone są problemem bezdomności?
 26. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 27. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź wprowadzić aby zminimalizować problemy osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w Zdzieszowicach?
 28. Czy Pani/Pana zdaniem w Zdzieszowicach dostrzegane są zjawiska odnoszące się do problemu bezrobocia, które wymagają podjęcia interwencji/podjęcia dodatkowych działań?
 29. Które Pani/Pana zdaniem grupy mieszkańców Zdzieszowic w największym stopniu zagrożone są problemem bezrobocia?
 30. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 31. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź jakie działania wprowadzić aby zminimalizować problem osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem w Zdzieszowicach?
 32. Czy Pani/Pana zdaniem w Zdzieszowicach dostrzegane są zjawiska odnoszące się do problemu alkoholizmu lub narkomanii, które wymagają podjęcia interwencji/podjęcia dodatkowych działań?
 33. Które Pani/Pana zdaniem grupy mieszkańców Zdzieszowic w największym stopniu zagrożone są problemem alkoholizmu lub narkomanii?
 34. (można wskazać dowolną ilość odpowiedzi)
 35. Co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić, bądź jakie działania wprowadzić aby zminimalizować problem osób zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią w Zdzieszowicach?
 36. III Zaangażowanie społeczne
 37. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (mieście, dzielnicy)?
 38. W ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyła Pani/Pan w którymś ze wskazanych niżej wydarzeń organizowanych w Zdzieszowicach?
 39. Z poniższego katalogu odpowiedzi proszę wskazać te, które w istotny sposób utrudniają/uniemożliwiają Pani/Panu aktywność społeczną?
 40. (Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
  Metryka
 41. Płeć
 42. Przedział wiekowy
 43. Wykształcenie
 44. Status na rynku pracy
 45. Jak ocenia Pan(i) ogólny stan techniczny zamieszkiwanego mieszkania?
 46. Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana(i) gospodarstwie domowym?
 47. Czy jest Pan(i):