Formularz 

dotycząca konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców gminy Zawadzkie wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 18.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

 1. Dane Zgłaszającego
 2. Wnioski, uwagi i opinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
  3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
  4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom.
  5. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
  c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
  8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu.
  10. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach.
  Administrator Danych Osobowych Burmistrz Zawadzkiego