FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2023-2031

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2023-2031. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Miasto Żagań oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Żagań.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne miasta?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Rewitalizacja budynku ratusza w Żaganiu z przeznaczeniem na cele społeczne
  2. Uporządkowanie układu spacerowego i komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji
  3. „Odkrywanie żagańskiej tożsamości” – działania promujące dziedzictwo kulturowe i historyczne Żagania
  4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
  5. Działania profilaktyczne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
  6. Rewitalizacja pomieszczeń oranżerii żagańskiego pałacu kultury i adaptacja na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu
  7. Czytelnicze SPA
  8. Pociąg do literatury – działania popularyzujące dziedzictwo kolejowe
  9. Remont i zagospodarowanie na cele społeczne wybranych elementów układu przestrzennego parku i pałacu książęcego w Żaganiu
  10. Kultura i aktywność pod chmurką
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Uporządkowanie przestrzeni publicznych na terenie parku książęcego
  12. „Ryby nie tylko na niby” - cykl wydarzeń związanych z promowaniem wędkarstwa
  13. Przebudowa niecki basenowej kąpieliska miejskiego
  14. Kulturalny i aktywny wypoczynek
  15. Zagospodarowanie otoczenia basenu miejskiego - odtworzenie i rozbudowa infrastruktury pozwalającej na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych
  16. „Bądź aktywny” – zajęcia sportowe dla mieszkańców Żagania
  17. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego basenu miejskiego poprzez realizację parku fizyczno astronomicznego im. Johannesa Keplera
  18. Kepleriada – święto astronomii
  19. Żagań przyjazny turystom - pole namiotowo-caravaningowe
  20. Ścieżka Maszkarona łączy pokolenia
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  21. Gdzie śpiew słyszysz tam idź – spotkania z piosenką turystyczną i żeglarską
  22. Rewitalizacja i uporządkowywanie żagańskich podwórzy i zapleczy nieruchomości mieszkalnych historycznego starego miasta – w obrębie zachowanych murów obronnych
  23. Rozwój terenów zielonych
  24. „Zielono Mi” – warsztaty ekologiczne
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.