Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Walce.

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Ankieta dotyczy wytypowanego podobszaru rewitalizacji. Po kliknięciu w grafikę zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej OR Gminy Walce.

W gminie Walce wyznaczone zostały 3 podobszary rewitalizacji:

Podobszar rewitalizacji Walce o powierzchni 227 ha stanowi 0,38% całej powierzchni gminy, a liczba zamieszkującej go ludności to 311 osób, co stanowi 6,0% populacji gminy. Podobszar ten podzielono na dwie części ze względu na liczbę ludności: zamieszkały podobszar Walce I o pow. 27 ha oraz niezamieszkały podobszar po byłym wyrobisku piasku Walce II o pow. 2 ha. W ramach podobszaru Walce I wydzielono cztery tereny do rewitalizacji.

Podobszar rewitalizacji Brożec o powierzchni 10 ha stanowi 0,14% całej powierzchni gminy, a liczba zamieszkującej go ludności to 89 osób, co stanowi 1,7% populacji gminy. W ramach tego obszaru wydzielono dwa podobszary do rewitalizacji: Brożec I (pow. 9 ha) oraz Brożec II (pow. 1 ha). Obszar OR Brożec II to teren niezamieszkały po składowisku odpadów.

Podobszar rewitalizacji Rozkochów o powierzchni 54 ha stanowi 0,79% całej powierzchni gminy, a liczba zamieszkującej go ludności to 205 osób, co stanowi 3,9% populacji gminy. W ramach tego obszaru wydzielono dwa podobszary do rewitalizacji: Rozkochów I (pow. 52 ha) oraz Rozkochów II (pow. 2 ha). Obszar OR Rozkochów II to teren niezamieszkały po byłym składowisku odpadów.