Formularz konsultacji

służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustka na lata 2016-2035.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu dokumentu.

Formularz należy przesłać w terminie do 26.03.2024r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

 1. Uwagi do projektu dokumentu
  1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
  2. Treść uwagi i propozycja zmiany
  3. Uzasadnienie
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dane zgłaszającego uwagę
 4. * Podanie jest dobrowolne – a fakt ich podania jest tożsamy z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu komunikacji z osobą składającą formularz w przedmiotowej sprawie
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zbieraniem opinii mieszkańców w przedmiocie konsultacji społecznych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:
  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ustki z siedzibą - Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwana jako Administrator). Z administratorem można się skontaktować:
  1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
  2) telefonicznie 59 8154300
  3) fax - 59 8152900
  4) przez email: bom1@um.ustka.pl
  2. Inspektor ochrony danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez iod@um.ustka.pl.
  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu opracowania dokumentu „Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustak na lata 2016-2022” w tym:
  1) wzięcie udziału w konsultacjach społecznych,
  2) publikacji raportu z konsultacji
  3) archiwizacji sprawy.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit e) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z:
  1) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w szczególności art. 5a
  2) Uchwałą Nr XXII/217/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Ustka.
  3) art. 5/6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Podanie numeru telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne i przetwarzane jest na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO tj. zgody wyrażonej poprzez podanie w/w danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie tych danych przed cofnięciem zgody.
  4. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane przez czas rozpatrywania sprawy której dotyczy wniosek, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres tam wskazany.
  5. Odbiorcy danych
  Administrator przekazuje dane osobowe dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta partner z siedziba w Cieszynie 43-300 ul Zamkowa 3a/1 na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji celów wskazanych w pkt 3
  6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych z wyjątkiem danych osób wnioskujących,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
  4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Wymóg podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku chęci złożenia uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu niezbędne do ich rozpatrzenia.