Formularz w ramach konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030    

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców oraz wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji miasta uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030.

Formularz należy przesłać w terminie do 14 czerwca 2023 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

 1. Uwagi do projektu dokumentu
  1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
  2. Treść uwagi i propozycja zmiany
  3. Uzasadnienie
 2. Dane zgłaszającego uwagę
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl lub telefonicznie: 44 724 23 11 wew. 549.
  3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadania: „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2030”, w szczególności na potrzeby naboru projektów rewitalizacyjnych, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POPT 2014 – 2020.
  4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług związanych z promocją przedsiębiorczości. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań określonych w punkcie 3.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.