FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez miasto oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne miasta?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Cykl wydarzeń sportowych w Tomaszowie Mazowieckim
  2. Cykl kulturalnych wydarzeń integracyjnych
  3. Aktywizacja zawodowa i wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
  4. Stworzenie centrum multimedialnego w wyremontowanych pomieszczeniach 2 piętra na Placu Kościuszki.
  5. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Tomaszowie Mazowieckim
  6. WłączONy Senior – aktywizacja osób starszych poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych oraz udział w rozwijających działaniach edukacyjnoanimacyjnych seniorów
  7. Nasz klimat – Nasz temat
  8. Przebudowa stadionu Miejskiego im. Braci Gadajów w Tomaszowie Mazowieckim
  9. Rozbudowa, przebudowa budynku i jego adaptacja na cele kulturalne – kinoteatr Włókniarz
  10. Stworzenie przestrzeni do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I
  12. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta
  13. Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – etap I
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.