Szanowni Państwo,

w terminie 02.03.2022 r. – 01.04.2022 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania online), wyznaczony został obszar rewitalizacji znajdujący się w Śródmieściu miasta Świdnik, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście Świdnik.

Ważnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030

 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.


Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

 1. Nazwa przedsięwzięcia:
 2. Nazwa wnioskodawcy
 3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 4. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 5. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
 6. Miejsce realizacji danego przedsięwzięcia
 7. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania
 8. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia
 9. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 10. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 11. Klauzula RODO
 12. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik w Świdniku; dane adresowe: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik,
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@e-swidnik.p lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru rewitalizacji w Świdniku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO)
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust. 1 lit. e) RODO)
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Świdnik przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miejska Świdnik.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).