Szanowni Państwo,

w województwie opolskim zatwierdzony został dokument podziału terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Subregion Brzeski jako realizatora Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego.

Obszar Funkcjonalny Subregionu Brzeskiego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.

Zgodnie z Umową Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, instrument IIT przewidziany jest do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego IIT.

Jednym w warunków realizacji IIT jest przygotowanie „Strategii Rozwoju IIT”, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych.

Tym samym przygotowywany przez Subregion dokument wymaga włączenia w proces partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie działających w obszarach:

  1. Społeczeństwa obywatelskiego,
  2. Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  3. Promowanie włączenia społecznego
  4. Praw podstawowych
  5. Praw osób niepełnosprawnych
  6. Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Brzeskiego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Brzeskiego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 23.06.2023 r.

  1. Dane organizacji
  2. Obszar działalności, w której działa Zgłaszający: