Szanowni Państwo,

w województwie opolskim zatwierdzony został dokument podziału terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Subregion Południowy jako realizatora Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego.

Obszar Funkcjonalny Subregionu Południowego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.

Subregion Południowy tworzą:

Gmina Baborów (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Paczków (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Branice (gmina wiejska)

Gmina Pakosławice (gmina wiejska)

Gmina Głubczyce (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Skoroszyce (gmina wiejska)

Gmina Kietrz (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Biała (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Głogówek (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Kamiennik (gmina wiejska)

Gmina Lubrza (gmina wiejska)

Gmina Korfantów (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Prudnik (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Łambinowice (gmina wiejska)

Powiat głubczycki

Gmina Nysa (gmina miejsko-wiejska

Powiat nyski

Gmina Otmuchów (gmina miejsko-wiejska)

Powiat prudnicki

Zgodnie z Umową Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, instrument IIT przewidziany jest do realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego IIT..

Jednym w warunków realizacji IIT jest przygotowanie „Strategii Rozwoju IIT”, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych.

Tym samym przygotowywany przez Subregion dokument wymaga włączenia w proces partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie działających w obszarach:

  1. Społeczeństwa obywatelskiego,
  2. Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  3. Promowanie włączenia społecznego
  4. Praw podstawowych
  5. Praw osób niepełnosprawnych
  6. Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Południowego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lutego 2023 r.

  1. Dane organizacji