Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030

  1. UWAGA
  2. OSOBA/INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA UWAGĘ
  3. Oświadczenie
  4. Informacja o przetwarzaniu danych
    Informacja o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeg reprezentowana przez Burmistrza Brzegu ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 77 404 71 16 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z opracowaniem Strategii rozwoju Subregionu Brzeskiego. 4. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w związku z opracowaniem Strategii rozwoju Subregionu Brzeskiego. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu, o którym mowa w pkt. 3 lub do wycofania zgody. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować nieprawidłowym rozpatrzeniem Pani/Pana uwag do opracowywanej Strategii rozwoju Subregionu Brzeskiego 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.