FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Strzeleczki oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Biblio_teka pomysłów Dobra
  2. Blisko kultury i natury Dobra
  3. Rewitalizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego parku w Dobrej
  4. Uporządkowanie układu spacerowego oraz przestrzeni publicznej przy Publicznym przedszkolu w Dobrej
  5. Zwiększenie aktywności i udziału mieszkańców Dobrej w życiu społecznym i kulturalnym
  6. Zagospodarowanie terenu za placem zabaw mieszczącym się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego poprzez stworzenie ścieżki sensorycznej / ścieżki zmysłów
  7. Rewitalizacja pomieszczeń w celu stworzenia świetlicy socjoterapeutycznej
  8. Działania profilaktyczne z zakresu rozwiązywania problemów społecznych
  9. Kujawskie podróże po kulturze
  10. Przebudowa budynku domu kultury w Kujawach
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Zielono Mi - warsztaty ekologiczne Kujawy
  12. Bądź aktywny – zajęcia sportowe dla mieszkańców
  13. Przebudowa istniejącego boiska sportowego na wielofunkcyjne w miejscowości Zielina
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.