Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Przemyśla na lata 2025-2035 zwracamy się z prośbą do Państwa, jako mieszkańców miasta, o podzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz pomysłami na zmiany, jakie mogą w najbliższych latach wpłynąć na jakość życia w mieście. Dokument ten będzie określał cele i kierunki rozwoju w perspektywie 2035 roku, w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Strategia stanowić będzie podstawę do kreowania oraz wzmacniania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Miasta Przemyśla, a także będzie ważnym instrumentem dla pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań prorozwojowych. Państwa opinie oraz sugestie stanowić będą kluczowy element procesu planowania rozwoju.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Od jak dawna zamieszkuje Pani/Pan na terenie Miasta Przemyśla?
 2. Czy uważa Pani/Pan, że Miasto Przemyśl jest dobrym miejscem do życia?
 3. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby Pani/chciałby Pan mieszkać?
 4. Jeśli rozważa Pani/Pan zmianę miejsca zamieszkania, proszę wskazać co jest tego przyczyną?
 5. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania stan środowiska naturalnego i usługi z nim związane?
 6. bardzo źle
  źle
  ani dobrze, ani źle
  dobrze
  bardzo dobrze
  1. ogólny stan środowiska naturalnego
  2. jakość powietrza
  3. dostępność przyrody w otoczeniu (parki, tereny zielone, itp.)
  4. czystość miejsc publicznych (np. sprzątanie placów, parków, ulic, itp.)
  5. odbiór odpadów komunalnych
  6. zabezpieczenie przed hałasem
 7. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź "bardzo źle" lub "źle", prosimy o uzasadnienie wskazania
 8. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania rynek pracy?
 9. bardzo źle
  źle
  ani dobrze, ani źle
  dobrze
  bardzo dobrze
  1. dostępność miejsc pracy
  2. warunki dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  3. wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez gminę
  4. wysokość zarobków
  5. możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy
  6. możliwość awansu/rozwoju zawodowego
 10. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź "bardzo źle" lub "źle", prosimy o uzasadnienie wskazania
 11. Gdzie jest zlokalizowane Pani/Pana miejsce pracy?
 12. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania usługi skierowane do dzieci i młodzieży?
 13. bardzo źle
  źle
  ani dobrze, ani źle
  dobrze
  bardzo dobrze
  1. poziom nauczania w szkołach
  2. jakość infrastruktury oświatowej
  3. dostępność infrastruktury sportowej
  4. jakość infrastruktury sportowej
  5. dostępność przedszkoli
  6. dostępność żłobków
  7. dostępność różnych form atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  8. dostępność placów zabaw
 14. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź "bardzo źle" lub "źle", prosimy o uzasadnienie wskazania
 15. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania świadczone usługi społeczne i zdrowotne?
 16. bardzo źle
  źle
  ani dobrze, ani źle
  dobrze
  bardzo dobrze
  1. działalność instytucji pomocy społecznej
  2. dostępność usług opiekuńczych /usług wsparcia dla osób niesamodzielnych
  3. przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  4. dostęp do lekarzy rodzinnych
  5. dostęp do lekarzy specjalistów
  6. dostępność oferty instytucji kultury
  7. atrakcyjność oferty kulturalnej/rozrywkowej
  8. funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
 17. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź "bardzo źle" lub "źle", prosimy o uzasadnienie wskazania
 18. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania dostęp do komunikacji i stan infrastruktury?
 19. bardzo źle
  źle
  ani dobrze, ani źle
  dobrze
  bardzo dobrze
  1. dostępność transportu publicznego
  2. jakość/stan nawierzchni chodników
  3. jakość/stan nawierzchni dróg/ulic
  4. oświetlenie ulic
  5. przepustowość głównych tras komunikacyjnych w godzinach szczytu (utrudnienia w ruchu drogowym, korki)
  6. dostępność tras rowerowych
  7. bezpieczeństwo na drogach
  8. utrzymanie dróg publicznych (np. odśnieżanie, sprzątanie)
  9. dostęp do Internetu
 20. Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczył(a) Pan/Pani odpowiedź "bardzo źle" lub "źle", prosimy o uzasadnienie wskazania
 21. W jaki sposób najczęściej porusza się Pan(i) po terenie miasta – lub w jaki sposób najczęściej dociera Pani/Pan do pracy, robi zakupy itd.?
 22. Jeśli nie korzysta Pani/Pan z transportu zbiorowego, jaki jest tego powód?
 23. Czy angażuje się Pani/Pan w sprawy (procesy rozwojowe) Miasta? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 24. Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób dotyczą Miasta Przemyśla: (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
 25. Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Miasta Przemyśla proszę wybrać te, które władze gminy powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju (maksymalnie 2 odpowiedzi):
 26. Czy według Pani/Pana Miasto Przemyśl jest atrakcyjne pod kątem turystycznym?
 27. Jakie czynniki według Pani/Pana najbardziej wyróżniają Miasto Przemyśl na tle regionu? (można wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi)
 28. Co Pana/Pani zdaniem jest
 29. Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Przemyślu żyło się lepiej?
 30. Metryka
 31. Płeć
 32. Przedział wiekowy
 33. Wykształcenie
 34. Status na rynku pracy
 35. (Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)