Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo,

w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Jonkowo. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2030r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Jonkowo na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Gminy Jonkowo w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

Wojciech Giecko

Wójt Gminy Jonkowo

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy uważa Pani/Pan, że Gmina Jonkowo jest dobrym miejscem do życia?
 2. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?
 3. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Jonkowo, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 4. Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  1. Jakość dróg gminnych
  2. Jakość dróg powiatowych
  3. Liczba ścieżek rowerowych
  4. Dostępność transportu publicznego
  5. Stan techniczny chodników
  6. Stan techniczny oświetlenia
  7. Czystość na terenie gminy
  8. Odbiór odpadów komunalnych
  9. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp.
  10. Jakość powietrza
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  11. Zabezpieczenie gminy przed hałasem
  12. Zabezpieczenie gminy przed uciążliwościami zapachowymi (odór)
  13. Poczucie bezpieczeństwa
  14. Oferta instytucji kultury
  15. Oferta sportowa i rekreacyjna
  16. Dostępność przedszkoli
  17. Dostępność żłobków i klubów dziecięcych
  18. Dostępność szkół
  19. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  20. Dostępność lokali gastronomicznych
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  21. Jakość obsługi w Urzędzie Gminy
  22. Jakość obsługi w jednostkach gminnych
  23. Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
  24. Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
  25. Jakość skomunikowania z większymi miastami
  26. Atrakcyjność turystyczna gminy
  27. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  28. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  29. Dostępność usług medycznych
  30. Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej)
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  31. Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy, znalezienia pracy na terenie gminy)
 5. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Jonkowo?
 6. (wpisz odpowiedź)
 7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Jonkowo?
 8. (wpisz odpowiedź)
 9. Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Jonkowo żyło się lepiej?
 10. (wpisz odpowiedź)
 11. Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób dotyczą Gminy Jonkowo
 12. (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
 13. W jaki sposób ocenia Pani/Pan poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie Gminy Jonkowo?
 14. Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle
  1. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  2. Wysokość zarobków
  3. Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
  4. Możliwość znalezienia pracowników
  5. Możliwość przekwalifikowania się
  6. Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
 15. Czy obecnie jest Pan(i) osobą pracującą/prowadzącą działalność gospodarczą?
 16. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?
 17. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?
 18. Proszę wskazać jakie inwestycje należy przeprowadzić na terenie Gminy Jonkowo. Co powinno znaleźć się na tym terenie w przyszłości?
 19. (Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
 20. Miejsce na dodatkowe uwagi i sugestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy Jonkowo.
 21. Płeć
 22. Przedział wiekowy
 23. Wykształcenie
 24. Status na rynku pracy