Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2023-2030 zwracamy się z prośbą do Państwa, jako mieszkańców miasta, o podzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz pomysłami na zmiany, jakie mogą w najbliższych latach wpłynąć na jakość życia w Szczyrku. Dokument ten będzie określał cele i kierunki rozwoju w perspektywie 2030 roku, w odniesieniu do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań. Strategia stanowić będzie podstawę do kreowania oraz wzmacniania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Szczyrku, a także będzie ważnym instrumentem dla pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań prorozwojowych. Państwa opinie oraz sugestie stanowić będą kluczowy element procesu planowania rozwoju.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Od jak dawna zamieszkuje Pani/Pan na terenie Szczyrku?
 2. Czy uważa Pani/Pan, że Miasto Szczyrk jest dobrym miejscem do życia?
 3. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby Pani/chciałby Pan mieszkać?
 4. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania stan środowiska naturalnego i usługi z nim związane?
 5. bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  1. stan środowiska naturalnego
  2. czystość powietrza
  3. dostępność przyrody w otoczeniu (parki, tereny zielone, itp.)
  4. czystość miejsc publicznych (np. sprzątanie placów, parków, ulic, itp.)
  5. Odbiór odpadów komunalnych
  6. Zabezpieczenie miasta przed hałasem
 6. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania rynek pracy?
 7. bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  1. dostępność miejsc pracy
  2. warunki dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  3. wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez miasto
  4. wysokość zarobków
  5. możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy
 8. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania usługi skierowane do dzieci i młodzieży?
 9. bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  1. jakość nauczania w szkołach
  2. jakość infrastruktury oświatowej
  3. dostępność infrastruktury sportowej
  4. jakość infrastruktury sportowej
  5. dostępność przedszkoli
  6. dostępność żłobków
  7. dostępność różnych form atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  8. dostępność placów zabaw
 10. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania świadczone usługi społeczne i zdrowotne?
 11. bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  1. działalność instytucji pomocy społecznej
  2. przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  3. dostęp do lekarzy rodzinnych
  4. dostęp do lekarzy specjalistów
  5. dostępność oferty instytucji kultury
  6. atrakcyjność oferty kulturalnej
 12. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania dostęp do komunikacji i stan infrastruktury?
 13. bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
  1. dostępność transportu publicznego
  2. jakość/stan nawierzchni chodników
  3. jakość/stan nawierzchni dróg/ulic
  4. oświetlenie ulic
  5. przepustowość głównych tras komunikacyjnych w godzinach szczytu (utrudnienia w ruchu drogowym, korki)
  6. dostępność tras rowerowych
  7. bezpieczeństwo na drogach
  8. utrzymanie dróg publicznych (np. odśnieżanie, sprzątanie)
  9. dostęp do Internetu
  10. jakość/stan tras zjazdowych/wyciągów narciarskich
  bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze
 14. Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób dotyczą Miasta Szczyrk: (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi)
 15. Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Szczyrku proszę wybrać te, które władze miasta powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju (maksymalnie 2 odpowiedzi)
 16. Proszę wskazać skojarzenie (jedna odpowiedź), które jako pierwsze przychodzi Panu/Pani do głowy, gdy myśli Pan/Pani o Szczyrku?
 17. Co Pana/Pani zdaniem jest
 18. Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Szczyrku żyło się lepiej? (wpisz odpowiedź)
 19. Płeć
 20. Przedział wiekowy
 21. Wykształcenie
 22. Status na rynku pracy Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi