Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów czterech obszarów:

- obszar nr 3 Jarmołówka,

- obszar nr 7 Królewska,

- obszar nr 10 Stare Miasto,

- obszar nr 21 Krasnogliny.

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

 1. Czy Pani/Pana zdaniem obszar rewitalizacji wskazany na mapach (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny) znajdujący, powinien Pana(i) zdaniem zostać podany procesowi rewitalizacji tj. procesowi odnowy tego obszaru, poprawy jego funkcjonalności, rozwoju oferty usług społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych itp.?
 2. Czy Pani/Pana zdaniem wskazany obszar rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny) stanowi ważny punkt/miejsce związane z funkcjonowaniem gminy?
 3. Czy Pani/Pana zdaniem pozostali mieszkańcy Gminy Ryki uważają obszar rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny) za interesujące miejsce do mieszkania?
 4. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie obszaru rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny), proszę określić jak ocenia Pani / Pan ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 5. Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  1. Jakość dróg
  2. Liczba ścieżek rowerowych
  3. Stan techniczny chodników
  4. Stan techniczny oświetlenia
  5. Czystość na terenie obszaru
  6. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp.
  7. Jakość powietrza
  8. Zabezpieczenie przed hałasem
  9. Poczucie bezpieczeństwa
  10. Oferta instytucji kultury
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  11. Oferta sportowa i rekreacyjna
  12. Dostępność przedszkoli
  13. Dostępność żłobków i klubów dziecięcych
  14. Dostępność szkół
  15. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  16. Dostępność lokali gastronomicznych
  17. Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
  18. Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
  19. Atrakcyjność turystyczna
  20. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Źle
  Bardzo źle
  Trudno powiedzieć
  21. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  22. Dostępność usług medycznych
  23. Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej)
  24. Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy, znalezienia pracy na terenie gminy)
  25. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Jakie problemy Pani/Pana zdaniem występują na terenie obszaru rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny)?
 7. Brak problemu
  Niskie zagrożenie
  Średnie zagrożenie
  Wysokie zagrożenie
  1. Przemoc w rodzinie
  2. Narkomania
  3. Bezrobocie
  4. Przestępczość
  5. Bieda
  6. Alkoholizm
  7. Hałas
  8. Niska jakość układu drogowego
  9. Zły stan techniczny budynków
 8. Czy dostrzega Pani/Pana jakiś inny problem niż wymienione?
 9. Co Pani/Pana zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem obszaru rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny) ?
 10. Co Pani/Pana zdaniem jest największą wadą, słabą stroną obszaru rewitalizacji (obszar nr 3 Jarmołówka, obszar nr 7 Królewska, obszar nr 10 Stare Miasto, obszar nr 21 Krasnogliny)?
 11. METRYKA
 12. Płeć
 13. Przedział wiekowy
 14. Wykształcenie
 15. Status na rynku pracy
 16. Miejsce na dodatkowe uwagi i sugestie