Szanowni Mieszkańcy Gminy Pyrzyce,

w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 proszę o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego w perspektywie do 2025 r., a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy na najbliższe lata.

Strategia stanowi jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w kolejnych latach oraz umożliwia monitorowanie poziomu jej rozwoju.

Marzena Podzińska

Burmistrz Pyrzyc

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy uważa Pan(i), że Gmina Pyrzyce jest dobrym miejscem do życia?
 2. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) Gminę Pyrzyce?
 3. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?
 4. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Pyrzyce, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność.
 5. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  1. Stan dróg
  2. Dostępność miejsc parkingowych
  3. Liczba ścieżek rowerowych
  4. Stan instalacji wodnej
  5. Stan instalacji kanalizacyjnej
  6. Dostępność transportu publicznego
  7. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  8. Czystość na terenie miasta
  9. Czystość na terenach wiejskich
  10. Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  11. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
  12. Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)
  13. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  14. Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
  15. Poziom bezpieczeństwa
  16. Aktywność organizacji pozarządowych
  17. Oferta instytucji kultury
  18. Oferta rozrywkowa i spędzania czasu wolnego
  19. Oferta sportowa i rekreacyjna
  20. Dostępność oferty edukacyjnej
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  21. Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków
  22. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  23. Dostępność lokali gastronomicznych
  24. Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim i jednostkach gminnych
  25. Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców
  26. Dostępność usług służby zdrowia
  27. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  28. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  29. Możliwość wynajmu mieszkania
  30. Możliwość zakupu mieszkania
  Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle Trudno powiedzieć
  31. Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet
  32. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego
  33. Likwidowanie barier architektonicznych
 6. Co Pana/Pani zdaniem:
 7. Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Pyrzyce żyło się lepiej?
 8. Proszę wskazać obszary , które w najbliższych 5 latach w Gminie Pyrzyce powinny zostać w pierwszej kolejności poprawione?
 9. Można wskazać maksymalnie 5 elementów.
 10. Płeć
 11. Przedział wiekowy
 12. Wykształcenie
 13. Miejsce zamieszkania