Formularz konsultacyjny

dotyczący konsultacji społecznych mających na celu zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 16 lutego 2024 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponowne wypełnić formularz.

 

  1. DANE
  2. (jeśli dotyczy)
    (podanie danych dobrowolne)
  3. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  4. UZASADNIENIE
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ KONSULTACYJNY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA PUŁAWY
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zaś dane osobowe w zakresie adresu e-mail lub numeru telefonu przetwarzane będą w celu uzyskania informacji w związku ze złożonym wnioskiem, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie, które na przetwarza dane na podstawie umowy zawartej z Miastem Puławy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Puławy, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. W zakresie danych kontaktowych Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub wycofania zgody; 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych; 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (uodo.gov.pl); 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w konsultacjach społecznych. Dodatkowo możemy prosić o dane w postaci adresu e- mail lub numeru telefonu. Nie podanie ich skutkować będzie niemożnością skontaktowania się w celu uzyskania informacji dot. złożonego wniosku.