Szanowni Państwo,

w terminie do 09 czerwca 2024 r., prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji miasta Puławy, w którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.

 1. Rodzaj projektu
 2. Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 3. Termin realizacji przedsięwzięcia (od - do)
 4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia (np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych)
 5. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 6. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
 7. Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
 8. Czy projekt został zgłoszony/będzie zgłaszany do strategii terytorialnej (właściwej strategii ZIT lub IIT)?
 9. Czy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim (wspólne projekty JST z partnerami społecznymi / NGO's)
 10. Opis zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania
 11. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
  wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
  a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
  PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 12. Łączna wartość przedsięwzięcia
 13. Potencjalne źródła finansowania
 14. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 15. odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia). Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 100m2. - Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt. - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 10 szt. - Liczba osób uczestniczących w szkoleniach - 30 osób. - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych - 100m2
  Rezultatem jest bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno - ekonomiczne, uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu bądź w okresie późniejszym, np. - Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym - 10 szt. - Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu - 50 osób. - Liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji – 100 osób. - Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego - 100 MWh
 16. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 18. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030 na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaś dane osobowe w zakresie adresu e-mail lub numeru telefonu przetwarzane będą w celu uzyskania informacji w związku ze zgłoszonym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym do GPR, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie, które przetwarza dane na podstawie umowy zawartej z Miastem Puławy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres opracowania GPR, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. W zakresie danych kontaktowych Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat lub wycofania zgody; 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych; 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (uodo.gov.pl); 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w opracowaniu GPR. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w opracowaniu GPR. Dodatkowo możemy prosić o dane w postaci adresu e- mail lub numeru telefonu. Nie podanie ich skutkować będzie niemożnością skontaktowania się w celu uzyskania informacji dot. Zgłoszonego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Zgoda na udostępnienie adresu e-mail lub numeru telefonu Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie adresu e-mail lub numeru telefonu w związku z udziałem w naborze przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.