Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy na lata 2024-2030, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Miasta Puławy.

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Ankieta dotyczy wytypowanego podobszaru rewitalizacji. Po kliknięciu w grafikę zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej odpowiednich podobszarów rewitalizacji Miasta Puławy.

Pdobszar I

 

Podobszar II

Podobszar III

 

Podobszar IV