Ankieta

dotycząca konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji Gminy Paczków wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie do 30.05.2024 r.

  1. Jak Pan/Pani ocenia sposób rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji opisany w §3 Regulaminu stanowiącego załącznik do projektu Uchwały?
  2. Czy z projektu uchwały jasno wynikają cele i zadania Komitetu Rewitalizacji?
  3. Czy proponowana liczba członków Komitetu Rewitalizacji zapewnia skuteczność jego funkcjonowania?