FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Paczków na lata 2023-2030

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Paczków na lata 2023-2030. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Paczków oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 8. Metryka
 9. Płeć
 10. Wiek
 11. Miejsce zamieszkania
 12. Aktywność zawodowa
 13. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.