Szanowni Państwo, 

w związku z pracami nad dokumentem pod tytułem „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żagańskiego”, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Powiat żagański leży na południowym zachodzie województwa lubuskiego. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żagań. Złożony jest z dziewięciu jednostek: miasta Gozdnica, miasta Żagań, gminy Żagań, gminy Brzeźnica, miasta i gminy Iłowa, miasta i gminy Małomice, gminy Niegosławice, miasta i gminy Szprotawa, gminy Wymiarki.

Badanie skierowane jest wyłącznie do mieszkańców powiatu żagańskiego, gdyż dotyczy wyłącznie tego obszaru.   

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

  I. Informacje ogólne
 1. Proszę wskazać, którą z jednostek powiatu żagańskiego Pani/Pan zamieszkuje?
 2. Czy uważa Pan(i), że powiat żagański jest dobrym miejscem do życia?
 3. Czy uważa Pan(i), że miejscowość w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia?
 4. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) teren powiatu żagańskiego – łącznie z czasem zamieszkiwania w obecnej miejscowości?
 5. II. Ocena funkcjonowania powiatu żagańskiego
 6. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie zamieszkiwanej gminy, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 7. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. Liczba ścieżek rowerowych
  2. Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej
  3. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  4. Czystość na terenie gminy
  5. Estetyka/ogólny wygląd gminy
  6. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
  7. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  8. Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
  9. Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
  10. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  11. Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni
  12. Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania / domu
 8. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie powiatu żagańskiego, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.
 9. Bardzo dobrze
  Dobrze
  Ani dobrze, ani źle
  Żle
  Bardzo źle
  Nie mam zdania
  1. Jakość dróg powiatowych / dróg dojazdowych do sąsiednich miejscowości
  2. Możliwość dojazdu do okolicznych miejscowości
  3. Dostępność transportu publicznego (komunikacji PKS)
  4. Częstotliwość kursowania transportu publicznego (komunikacji PKS)
  5. Dostępność transportu oferowanego przez prywatnych przewoźników
  6. Częstotliwość kursowania prywatnych przewoźników
  7. Możliwość dotarcia do większych miejscowości transportem zbiorowym (PKS, prywatni przewoźnicy)
  8. Dostępność placówek edukacyjnych na poziomie średnim na terenie powiatu
  9. Jakość kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie szkoły średniej na terenie powiatu
  10. Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu (np. możliwość uzyskania świadczeń, pomocy, informacji itp.)
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Ani dobrze, ani źle
  Żle
  Bardzo źle
  Nie mam zdania
  11. Dostępność oferty pomocowej skierowanej dla osób z niepełnosprawnościami
  12. Możliwość uzyskania wsparcia dla seniorów / programów skierowanych do seniorów
  13. Jakość funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu
  14. Możliwość uzyskania wsparcia rzecznika praw konsumentów w powiecie żagańskim
  15. Działalność instytucji kultury powiatu żagańskiego – np. Centrum Kultury w Żaganiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu
  16. Dostępność instytucji / obiektów sportowych np. szlaków pieszych, rowerowych
  17. Poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu żagańskiego
  18. Jakość funkcjonowania Policji w powiecie żagańskim
  19. Jakość funkcjonowania Straży Pożarnej w powiecie żagańskim
  20. Jakość funkcjonowania szpitala w powiecie żagańskim
  Bardzo dobrze
  Dobrze
  Ani dobrze, ani źle
  Żle
  Bardzo źle
  Nie mam zdania
  21. Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną środowiska (stan powietrza, wody, lasów)
  22. Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną przeciwpowodziową
  23. Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
  24. Działania promocyjne prowadzone przez instytucje powiatu żagańskiego
  25. Atrakcyjność turystyczna powiatu żagańskiego
  26. Współpraca Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi
  27. Jakość funkcjonowania i obsługi/załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
 10. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem zamieszkiwania na ternie powiatu żagańskiego?
 11. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną zamieszkiwania na terenie powiatu żagańskiego?
 12. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem powiatu żagańskiego powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?
 13. III. Rynek pracy
 14. Proszę wskazać, czy jest Pan(i) osobą:
 15. Jeśli jest Pan(i) osobą pracującą proszę wskazać, gdzie fizycznie zlokalizowane jest miejsce, w którym wykonuje Pan(i) pracę?
 16. Ile czasu średnio zajmuje Pani/Panu dojazd do pracy?
 17. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie powiatu żagańskiego?
 18. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  2. Wysokość zarobków
  3. Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
  4. Możliwość znalezienia pracowników
  5. Możliwość przekwalifikowania się
  6. Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
 19. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?
 20. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?
 21. IV. Czas wolny, sprawy społeczne
 22. Proszę o określenie gdzie wykonuje Pan(i) następujące czynności?
 23. W zamieszkiwanej miejscowości
  Na terenie powiatu żagańskiego
  W Zielonej Górze
  W innym miejscu
  1. Robi zakupy codzienne, małe, podstawowe
  2. Robi zakupy „duże” – np. chemia, ubrania, większe zapasy żywności
  3. Korzysta z rozrywki, instytucji kultury itp.
 24. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (miejscowości, gminie)?
 25. Metryka
 26. Płeć
 27. Przedział wiekowy
 28. Wykształcenie
 29. Status na rynku pracy
 30. Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:
 31. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?
 32. Jeśli planuje Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania proszę napisać dlaczego/co jest tego powodem?