FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / WNIOSKÓW DO PROJEKTU DOKUMENTU PN. „Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+"  

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu dokumentu pn. „Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+" prosimy o przekazywanie swoich uwag / wniosków za pomocą niniejszego formularza.

Formularz jest anonimowy, nie wymaga podania imion, nazwisk oraz danych kontaktowych.

Link do programu: http://crl.ostrowiec.pl/wp-content/uploads/2023/09/OPWP_Ostrowiec_31.08.2023.pdf 

Termin na składanie uwag: 04.09.2023 r. - 11.09.2023 r.

 1. Część dokumentu, którego dotyczy uwaga/wniosek - strona/rozdział/podrozdział/akapit:
 2. Proszę podać treść uwagi / wniosku (propozycja zmiany, uzupełnienia, wykreślenia zapisów itp.):
 3. Proszę podać uzasadnienie zgłoszonej uwagi / wniosku:
 4. Część dokumentu, którego dotyczy uwaga/wniosek - strona/rozdział/podrozdział/akapit:
 5. Proszę podać treść uwagi / wniosku (propozycja zmiany, uzupełnienia, wykreślenia zapisów itp.):
 6. Proszę podać uzasadnienie zgłoszonej uwagi / wniosku:
 7. Część dokumentu, którego dotyczy uwaga/wniosek - strona/rozdział/podrozdział/akapit:
 8. Proszę podać treść uwagi / wniosku (propozycja zmiany, uzupełnienia, wykreślenia zapisów itp.):
 9. Proszę podać uzasadnienie zgłoszonej uwagi / wniosku:
 10. Proszę wskazać Pani/Pana ocenę zadowolenia z jakości lokalnych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030+":
 11. “Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej"