FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Olesno oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 8. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Kościuszki, w tym modernizacja basenu, kortu tenisowego, boiska oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej
  2. Rewitalizacja ulicy Pieloka
  3. Rewitalizacja budynku Ratusza w Oleśnie
  4. Rewitalizacja Amfiteatru w Oleśnie wraz z rewitalizacją Solnego Rynku
  5. Rewitalizacja pomieszczeń parterowych kompleksu „Oleska Laguna”
  6. Rewitalizacja terenu przy Stadionie Miejskim w Oleśnie
  7. Przebudowa boiska w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  8. Rewitalizacja obiektów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie
  9. Rewitalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie
  10. Rewitalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Rewitalizacja skweru przy ulicy Jaronia oraz rewitalizacja ulicy Jaronia
  Metryka
 9. Płeć
 10. Wiek
 11. Miejsce zamieszkania
 12. Aktywność zawodowa
 13. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.