Szanowni Państwo,

Miasto Nakło nad Notecią rozpoczyna proces ubiegania się o dodatkowe środki na realizację projektów inwestycyjnych, które będą miały na celu poprawę życia i jakości funkcjonowania miasta w kolejnych latach. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat obecnego funkcjonowania miasta oraz pomysłami na zmiany, jakie mogą nastąpić w kolejnych latach. Uzyskane za pomocą ankiety informacje stanowić będą jeden z kluczowych elementów procesu planowania rozwoju oraz określania priorytetów rozwojowych dla naszego miasta.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć („X”) tylko jedną odpowiedź.

 1. Czy jest Pani/Pan mieszkanką/mieszkańcem Nakła nad Notecią?
 2. Od jak dawna zamieszkuje Pani/Pan w Nakle nad Notecią?
 3. Czy uważa Pani/Pan, że Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do życia?
 4. Spośród wymienionego katalogu obszarów, proszę wskazać maksymalnie 3, które Pani/Pana zdaniem powinny stać się obszarem najpilniejszych inwestycji w mieście.
 5. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania stan środowiska naturalnego i usługi z nim związane?
 6. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. ogólny stan środowiska naturalnego
  2. dostępność przyrody w otoczeniu (parki, tereny zielone, itp.)
  3. aktualny sposób urządzenia / zagospodarowania terenów zielonych
  4. jakość / stan zagospodarowania przestrzeni publicznych (skwery, rynek, place itp.)
  5. stan zagospodarowania terenów na Notecią (jako potencjał miejsc do spędzania czasu przez mieszkańców)
  6. funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych
  7. dostępność działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
  8. zabezpieczenie miasta w zakresie zapobiegania suszy
  9. dostępność wsparcia na poprawę efektywności energetycznej domów (termomodernizację budynków, fotowoltaika, wymianę źródeł ciepła itp.)
 7. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania rynek pracy?
 8. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. dostępność miejsc pracy
  2. warunki dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  3. dostępność wsparcia na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej
 9. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania usługi skierowane do dzieci i młodzieży?
 10. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. dostępność infrastruktury sportowej
  2. jakość infrastruktury sportowej
  3. dostępność różnych miejsc atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (place zabaw, skatepark itp.)
  4. możliwość rozwoju pasji i zainteresowań przez dzieci i młodzież
 11. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania świadczone usługi społeczne i ofertę skierowaną do mieszkańców?
 12. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. wsparcie oferowane osobom w trudnej sytuacji życiowej
  2. dostępność wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
  3. przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  4. ogólny poziom aktywności i zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne
  5. poziom integracji mieszkańców miasta i ich chęć do współdziałania
  6. wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym
  7. dostępność oferty instytucji kultury
  8. atrakcyjność oferty kulturalnej
  9. otwartość władz miasta na inicjatywy społeczne i działania mieszkańców
 13. Jak ocenia Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania dostęp do komunikacji i stan infrastruktury?
 14. Bardzo źle
  Źle
  Ani dobrze, ani źle
  Dobrze
  Bardzo dobrze
  1. dostępność transportu publicznego
  2. oświetlenie ulic
  3. dostępność tras rowerowych
  4. bezpieczeństwo na drogach
  5. utrzymanie dróg publicznych (np. odśnieżanie, sprzątanie)
 15. Jakie inne działania / obszary powinny znaleźć się wśród priorytetów inwestycyjnych miasta w kolejnych latach? Proszę wpisać propozycję
 16. W kolejnych latach miasto Nakło nad Notecią planuje pozyskanie środków z funduszy szwajcarskich, na realizację działań mających na celu poprawę jej funkcjonowania. W tym celu wyznaczono wstępnie obszary działań / projektów, na które potencjalnie można uzyskać dofinansowanie. Proszę ocenić na ile Pani/Pana zdaniem każdy z proponowanych projektów / tematów, jest projektem wartym realizacji?
 17. Bardzo potrzebny
  Raczej potrzebny
  Raczej niepotrzebny
  Zdecydowanie niepotrzebny
  Trudno powiedzieć
  1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Mieście Nakło nad Notecią (wzrost oszczędności energii w mieście)
  2. Uruchomienie programu grantowego dla mieszkańców Miasta Nakło nad Notecią (wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wiatraki przydomowe, fotowoltaika, magazyny energii)
  3. Modernizacja i usprawnienie systemu zbierania odpadów komunalnych w mieście Nakło nad Notecią
  4. Podejmowanie działań na rzecz uzupełniania zieleni na terenach zurbanizowanych wraz z ochroną bioróżnorodności (parki kieszonkowe, tereny zielone przy szkołach, zieleń na rynku)
  5. Adaptacja niezagospodarowanych terenów na zielone przestrzenie publiczne (utworzenie nowych terenów zielonych nad Notecią, plaże miejska itp.)
  6. Budowa ścieżek rowerowych i poprawa rozwiązań komunikacyjnych w mieście
  7. Stworzenie siedziby do realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich (działania na rzecz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczne)
  8. Wspieranie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb grup wymagających wsparcia (klub kreatywnych kobiet, rozwijanie polityki młodzieżowej, wspieranie seniorów)
  9. Opracowanie „pakietu powitalnego” dla nowych mieszkańców – systemu zachęt dla osób chcących osiedlić się na terenie Nakła nad Notecią, sprzyjających integracji
  10. Wypracowanie mechanizmów sprzyjających włączeniu mieszkańców we współdecydowanie o rozwoju miasta
  Bardzo potrzebny
  Raczej potrzebny
  Raczej niepotrzebny
  Zdecydowanie niepotrzebny
  Trudno powiedzieć
 18. Jakie inne działania / projekty powinny Pani/Pana zdaniem zostać zrealizowane w celu poprawy jakości życia w mieście Nakło nad Notecią? Proszę wpisać propozycję
 19. Metryka
 20. Płeć
 21. Przedział wiekowy
 22. Wykształcenie
 23. Status na rynku pracy
 24. Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi