Szanowni mieszkańcy Cieszyna!

Projekt Miasta Cieszyna pn. „Cieszyn - miasto samowystarczalne”, zgłoszony do Programu „Rozwój lokalny”1 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zakwalifikował się do II etapu konkursu.

Ostateczny kształt aplikacji będzie się składał z katalogu przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości życia w Cieszynie i ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z utratą funkcji miejskich oraz obniżenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców o składanie pomysłów na projekty, które zostaną wybrane, opracowane i umieszczone we wniosku. Wypełnienie poniższej fiszki to pierwszy krok w procesie zbierania projektów. W wyniku naboru powstanie „bank projektów” prezentujących potrzeby z punktu widzenia mieszkańców miasta. Prosimy o zgłaszanie projektów w siedmiu obszarach wyznaczających ramy interwencji w projekcie:

  • Środowiskowym,
  • Społecznym,
  • Gospodarczym,
  • Przestrzennym,
  • Finansowym,
  • Kulturowym,
  • Inteligentnego zarządzania miastem.

W nawiązaniu do powyższego, prosimy Państwa, jako mieszkańców Cieszyna o wskazywanie propozycji projektów i działań odnoszących się do zaproponowanych obszarów tematycznych, których realizacja może przyczynić się do poprawy funkcjonowania naszego miasta w przyszłości. Szczególnie istotne jest zgłaszanie tzw. projektów miękkich, czyli działań o charakterze nieinwestycyjnym takim jak szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe dla młodzieży lub seniorów, imprezy kulturalne lub integracyjne, opracowanie dokumentów lub przeprowadzenie konsultacji. Ich celem nie jest budowa nowych obiektów, lecz uzupełnienie oferty zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. Nastawione są zatem w szczególności na podnoszenie tzw. kompetencji społecznych i rozwój kapitału ludzkiego. Jednocześnie zaznaczymy, że nie wszystkie zgłoszone pomysły, propozycje czy też projekty zostaną zrealizowane w ramach tego Programu, ale zapewniamy że trafią one do bazy pomysłów, dla których będziemy starać się pozyskać dofinansowanie w przyszłości.

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyn

 

1 Celem Programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast. Cieszyn aktualnie znajduje się w etap II, gdzie 50 miast opracowuje Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalnego przy udziale wsparcia eksperckiego.

 1. Wybierz obszar wyznaczający ramy interwencji
 2. Tytuł przedsięwzięcia
 3. (krótka identyfikacja czego projekt ma dotyczyć)
 4. Podmiot zgłaszający projekt
 5. (nazwa instytucji/firmy/organizacji pozarządowej/grupa mieszkańców)
 6. Realizator projektu
 7. (kto ma go realizować, o ile podmiot ten jest znany)
 8. Miejsce realizacji projektu
 9. (lokalizacja – działka/ulica/obszar oraz stan własności nieruchomości o ile to projekt infrastrukturalny)
 10. Geneza przedsięwzięcia
 11. (dlaczego jest ono ważne; jaki problem chcemy rozwiązać realizując ten projekt; skąd to wiemy; jakie dane potwierdzają potrzebę realizacji takiego przedsięwzięcia)
 12. Opis oraz zakres przedmiotowy przedsięwzięcia
 13. (proszę zwięźle opisać co mam być zrobione, jeżeli da się wydzielić etapy/elementy projektu)
 14. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 15. (proszę uargumentować dlaczego projekt powinien zostać zrealizowany)
 16. Wstępny termin realizacji projektu
 17. (projekt nie może zaczynać się wcześniej niż w II kwartale roku 2021 i kończyć później niż w IV kwartale roku 2023). Przykład: Początek (miesiąc/rok): Koniec (miesiąc/rok):
 18. Szacunkowy koszt realizacji projektu
 19. Kontakt do osoby opracowującej „Wstępna propozycję projektu”:
 20. Należy podać: Instytucja (o ile dotyczy); Imię i nazwisko; Adres poczty elektronicznej; Telefon kontaktowy.