Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i projektów – Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030.

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030, w skład którego oprócz Miasta Słupska wchodzą Gmina Miasto Ustka, Powiat Słupski, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Gmina Damnica i Gmina Dębnica Kaszubska.

Przygotowywany dokument strategiczny wskaże kierunki i priorytety rozwojowe na kolejne lata dla MOF Słupsk – Ustka oraz będzie stanowił podstawę do wytypowania kluczowych projektów do ubiegania się o środki UE w perspektywie finansowej 2021-2027.

Miasto Słupsk wraz z partnerami zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju MOF S-U. Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie działań wpływających na dynamizację rozwoju naszego subregionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięćdo 30 września 2021 r.

Jakie projekty są poszukiwane?

Chcemy zidentyfikować projekty w szczególności:

 • o charakterze strategicznym dla rozwoju społeczno – gospodarczego poszczególnych samorządów wchodzących w skład MOF S-U;
 • o wymiarze ponadlokalnym, czyli takie, które swoim zasięgiem bądź oddziaływaniem wykraczają poza granice poszczególnych gmin i stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy i potrzeby mieszkańców/podmiotów prywatnych/publicznych;
 • o charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu objętego MOF S-U – podmioty publiczne i prywatne.

Jak można zgłosić projekt?

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza.

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy - Biuro MOF Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, telefonicznie pod numerem 59 848 84 66 oraz 59 848 83 04 lub poprzez adres e-mail: p.adamiec@um.slupsk.pl oraz a.jasik@um.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy!

  FORMULARZ PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 1. Tytuł przedsięwzięcia
 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

 3. Nazwa podmiotu / dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

 5. Należy wskazać jednostkę, na obszarze której planowana jest realizacja przedsięwzięcia
 6. Opis przedsięwzięcia / uzasadnienie realizacji
 7. Oczekiwane rezultaty przedsięwzięcia
 8. Potencjalni partnerzy
 9. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia

 10. Rok rozpoczęcia/zakończenia
 11. Szacunkowy koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia

 12. [PLN]
 13. Zakładane źródła finansowania

 14. Planowane źródła finansowania np. środki własne, budżet państwa, środki UE
 15. Czy rozpoczęto pracę nad realizacją przedsięwzięcia?

 16. Należy wskazać czy rozpoczęto pracę nad realizacją przedsięwzięcia. Jeżeli tak, to na jakim etapie się ono znajduje:
  • jakie elementy zostały zrealizowane (w tym uzyskane decyzje administracyjne, stany uzgodnień, porozumienia;
  • jakie zadania pozostały do realizacji.

  W przypadku braku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia należy wskazać planowane do podjęcia działania.
 17. Obszar tematyczny przedsięwzięcia

 18. Należy wskazać co najmniej jeden obszar tematyczny lub wskazać własną propozycję
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300;
  2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300;
  3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, zarządzenie PMS Nr 789 z dnia 2 września 2019 r. i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozeznania potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych.
  4. Informacja o odbiorcach Urząd Miejski, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym;
  5. Okres przechowywania danych osobowych: - wskazać na podstawie JRWA Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
  6. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w naborze.