Nabór partnerów społeczno-gospodarczych na potrzeby opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”

1. Cel przeprowadzenia naboru i zakres Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

a. Celem przeprowadzenia naboru jest wyłonienie Partnerów, którzy będą współpracowali ze Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto, Urzędami Miast/Gmin tworzących Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny oraz z wykonawcą przy opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

b. Zasięg geograficzny Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) obejmuje obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego:
Miasto Zielona Góra, Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, Gmina Świdnica, Gmina Zabór, Gmina Nowogród Bobrzański, Miasto Nowa Sól, Gmina Otyń.

c. Zakres Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030

2. Partnerzy 

a. Partnerami mogą być podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r.
poz. 225), prowadzący działalność na terenie ZNOF w obszarach tematycznych objętych Strategią MOF.

b. Wymagania wobec partnerów:
1) doświadczenie w realizacji działań w zakresie tematycznym Strategii MOF
2) prowadzenie działalności na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
3) zgodność działania potencjalnego partnera z zakresem tematycznym Strategii MOF.

c. Zadania partnerów:
Partnerzy społeczno-gospodarczy wyłonieni w drodze naboru będą mieli za zadanie zaopiniowanie rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i gminy Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Warunki udziału w naborze

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 poprzez interaktywny formularz znajdujący się poniżej,  w terminie do 8 marca 2023 r. 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem partnera. Niespełnienie wymogów wskazanych w punkcie 2a i b skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

 

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 1. Nazwa organizacji
 2. Główny obszar działalności
 3. Uzasadnienie wzięcia udziału w naborze partnerów
  1. Organizacja prowadzi działalność na obszarze całego ZNOF.
   Jeśli TAK, to prosimy o krótkie uzasadnienie.
  2. Organizacja spełnia kryteria zawarte w Art. 34. 14. 6) Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzn. jest podmiotem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, podmiotem działającym na rzecz ochrony środowiska lub podmiotem odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji).
   Jeśli TAK, to prosimy o krótkie uzasadnienie:
  3. Inne, jakie?
 4. Dane teleadresowe
  1. Adres organizacji
  2. E-mail
  3. Telefon
  4. Osoba do kontaktów