Szanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Sanok-Lesko jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT.

MOF Sanok-Lesko to porozumienie 4 samorządów:

1) Gmina Miasta Sanoka

2) Gmina Zagórz

3) Gmina Lesko

4) Gmina Sanok

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób niepełnosprawnych
  • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje  oraz interesariuszy działających na terenie Miasta Sanoka oraz gmin Lesko, Sanok i Zagórz do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027".

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 11.08.2023 r.

  1. Dane organizacji