FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Miasta Mława na lata 2016 – 2025 (GPRMM) z perspektywą do 2030 roku

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Miasto Mława oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców Miasta Mława.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne miasta?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Akademia Kompetencji Wychowawczych
  2. Budowa szybów windowych wraz z instalacją wind w trzech budynkach użyteczności publicznej
  3. Godnie i wygodnie - rozbudowa tkanki mieszkaniowej w zasobie komunalnym przy ul. 18 Stycznia w Mławie.
  4. Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31
  5. Instalacja gruntowych pomp ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie
  6. Instalacja gruntowych pomp ciepła w budynkach Urzędu Miasta Mława.
  7. Jarmark św. Wojciecha
  8. Modernizacja budynku bursy szkolnej wraz z parkingiem
  9. Plac zabaw dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  10. Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Przyjazny Dom
  12. Remont i termomodernizacja budynków przy Zespole Szkół nr 2 w Mławie
  13. Rewitalizacja budynku MOPS poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób z uzależnieniami alkoholowymi
  14. Rewitalizacja budynku ratusza miejskiego poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Mławie
  15. Rewitalizacja obszaru Osiedla Obrońców Mławy poprzez rozbudowę kompleksu oświatowego ZPO 2 o obiekt przedszkolny.
  16. Rewitalizacja obszaru osiedla Obrońców Mławy poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Rynkowej.
  17. Rewitalizacja obszaru Placu 1-go Maja w Mławie
  18. Rewitalizacja terenu osiedla przyległego do ul. Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego.
  19. Rewitalizacja zabytkowego Domu Handlowego w Mławie
  20. Rozbudowa ekologicznego taboru komunikacji miejskiej w celu skomunikowania obszarów rewitalizacji
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  21. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na tynku pracy uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe
  22. Skomunikowanie obszarów rewitalizacji z placówkami edukacyjnymi poprzez rozbudowę ekologicznego taboru.
  23. Słowackiego 1 po zmianach
  24. Słowackiego 3 po zmianach
  25. Stworzenie Programu Inicjatyw Mieszkańców
  26. Victor Young Jazz Festival Mława
  27. Wsparcie społeczno-zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  28. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie.
  29. Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin
  30. Kultura Energetyczna
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.