Szanowni mieszkańcy!

Samorządy powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030.

Badanie do którego zostali Państwo zaproszeniu, ma na celu zidentyfikować kluczowe problemy i potrzeby rozwojowe powiatów oraz pomóc wskazać przedsięwzięcia niezbędne do realizacji w kolejnych latach

Opracowanie dokumentu ma umożliwić realizację wspólnych strategicznych projektów w partnerstwie zawieranym między poszczególnymi powiatami oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na ich sfinansowanie.

 

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiatach. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

 1. Teren którego z powiatów Pan(i) zamieszkuje?
 2. Czy uważa Pan(i), że obszar zamieszkiwanego powiatu jest dobrym miejscem do życia?
 3. Czy uważa Pan(i), że miejscowość, w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia?
 4. Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w Pana / Pani powiecie proszę ocenić poszczególne elementy infrastruktury oraz oferty usługowej.
 5. Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  1. Jakość dróg
  2. Dostępność transportowa, skomunikowanie
  3. Dostępność miejsc parkingowych
  4. Liczba ścieżek rowerowych
  5. Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej
  6. Dostępność transportu publicznego
  7. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  8. Czystość / estetyka przestrzeni publicznych
  9. Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
  10. Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  11. Jakość działań władz powiatowych związanych z ochroną środowiska (stan powietrza, wody, lasów)
  12. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  13. Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
  14. Poziom bezpieczeństwa
  15. Aktywność organizacji pozarządowych
  16. Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
  17. Oferta instytucji kultury
  18. Oferta rozrywkowa i spędzania czasu wolnego
  19. Oferta sportowa i rekreacyjna
  20. Dostępność oferty edukacyjnej
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  21. Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków
  22. Dostępność miejsc usługowych i handlu
  23. Dostępność lokali gastronomicznych
  24. Jakość obsługi w Starostwie Powiatowym
  25. Współpraca powiatu z organizacyjnymi pozarządowymi
  26. Dostępność usług służby zdrowia
  27. Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży
  28. Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów
  29. Możliwość wynajmu mieszkania
  30. Możliwość zakupu mieszkania
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  31. Dostępność Internetu
  32. Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet
  33. Promocja obszaru Mazur Południowych
  34. Jakość funkcjonowania Policji
  35. Jakość funkcjonowania Straży Pożarnej
  36. Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
  37. Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (np. możliwość uzyskania świadczeń, pomocy, informacji itp.)
  38. Jakość infrastruktury turystycznej (zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior)
  39. Dostępność i jakość szlaków turystycznych( wodne, rowerowe itp.)
  40. Jakość i dostępność infrastruktury kultury (amfiteatry, szkoły artystyczne, ośrodki kultury)
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  41. Jakość i dostępność infrastruktury sportowej i rekreacyjnej( boiska, sale, stadiony)
  42. Jakość i dostępność kształcenia dzieci i młodzieży
  43. Jakość i dostępność kształcenia seniorów( kształcenie ustawiczne)
  44. Jakość specjalistycznych usług medycznych
  45. Jakość podstawowej opieki zdrowotnej
  46. Jakość infrastruktury ochrony zdrowia
  47. Jakość i dostępność usług opiekuńczych w placówkach specjalistycznych (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze, mieszkania socjalne i chronione)
  48. Jakość usług placówek psychologiczno–pedagogicznych
  49. Jakość usług ośrodków rehabilitacyjnych
  50. Inwestycje w odnawialne źródła energii i termomodernizację
  Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  51. Jakość i dostępność usług hospicyjnych
 6. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem zamieszkiwanego powiatu?
 7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną zamieszkiwanego powiatu?
 8. Jakie inne elementy/oferta zamieszkiwanego powiatu powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w kolejnych latach?
 9. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie zamieszkiwanego powiatu?
 10. Bardzo źle Źle Ani dobrze, ani źle Dobrze Bardzo dobrze
  1. Możliwość znalezienia zatrudnienia
  2. Wysokość zarobków
  3. Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
  4. Możliwość znalezienia pracowników
  5. Możliwość przekwalifikowania się
  6. Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
 11. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?
 12. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?
 13. Płeć
 14. Przedział wiekowy
 15. Wykształcenie
 16. Status na rynku pracy
 17. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?