Szanowni Mieszkańcy Gminy Mała Wieś,

w związku z pracami nad nowymi dokumentami strategicznymi dla Gminy Mała Wieś, prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej kondycji gminy oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego. Dziękuję za udział w badaniu.

Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, w oznaczonej skrzynce do dnia 31.07.2020 r.

 1. Warunki życia w Gminie Mała Wieś. Proszę o ocenę wybranych aspektów jakości życia w gminie
 2. Bardzo dobry dobry Średni słaby Bardzo słaby
  1. Dostępność przedszkoli
  2. Poziom edukacji podstawowej
  3. Stan / jakość dróg
  4. Stan techniczny chodników i oświetlenia
  5. Dostępność kanalizacji i wodociągów
  6. Czystość w gminie
  7. Stan środowiska naturalnego
  8. Dostęp do Internetu
  9. Stan infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej
  10. Jakość oferty kulturalnej i rozrywkowej
  11. Stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
  12. Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej
  13. Dostępność usług służby zdrowia
  14. Jakość usług pomocy społecznej
  15. Jakość obsługi w UG i jego jednostkach organizacyjnych
  16. Aktywność organizacji pozarządowych
  17. Poziom bezpieczeństwa
  18. E-usługi w gminie
  19. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  20. Możliwość znalezienia zatrudnienia na terenie gminy
  21. Jakość oferty czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
  22. Jakość oferty czasu wolnego dla seniorów
 3. Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują na obszarze gminy?
 4. Brak problemu Niskie zagrożenie Średnie zagrożenie Wysokie zarożenie
  1. Przestępczość
  2. Przestępczość młodocianych
  3. Bezrobocie
  4. Bieda
  5. Alkoholizm
  6. Przemoc w rodzinie
  7. Narkomania
  8. Brak dostępu do nowoczesnej technologii
  9. Brak podstawowych mediów
  10. Stan dróg
  11. Połączenia komunikacyjne, ilość dróg
  12. Stan zabytków
  13. Zanieczyszczenie środowiska
 5. Proszę wskazać, który obszar gminy Pana(i) zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji.
 6. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
 7. Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji.
 8. Niska Średnia Wysoka
  1. Estetyka otoczenia
  2. Aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych
  3. Poczucie bezpieczeństwa w okolicy
  4. Samoorganizacja społeczna
  5. Współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi
  6. Stan dróg i ciągów pieszojezdnych
  7. Stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
  8. Stan boisk, placów zabaw itp.
 9. Gdzie w perspektywie 5-ciu lat chciałabym / chciałbym mieszkać:
 10. (proszę wybrać tylko 1 odpowiedź)
 11. Co jest największym pozytywnym elementem w Gminie Mała Wieś, a co największym problemem?
 12. Co należy zrobić/zmienić/poprawić/zrealizować w Gminie Mała Wieś aby poprawić jakość życia w gminie?
 13. Podstawowe dane respondenta
 14. Płeć
 15. Przedział wiekowy
 16. Wykształcenie
 17. Status na rynku pracy