Formularz konsultacji

służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu dokumentu.

Formularz należy przesłać w terminie do 9.10.2023 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

 1. Uwagi do projektu dokumentu
  1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
  2. Treść uwagi i propozycja zmiany
  3. Uzasadnienie
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dane zgłaszającego uwagę
 4. Klauzula RODO
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd Gminy w Lubszy informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - na adres Administratora lub e-mail: czyli iod@lubsza.ug.gov.pl
  2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy w interesie publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/zameldowania, PESEL. W zależności od celu możemy przetwarzać także inne dane, w szczególności: datę urodzenia, dane kontaktowe, nr rachunku bankowego. W sytuacjach, kiedy posiadacie Państwo zawartą umowę z Gminą Lubsza lub podejmujecie działania zmierzające do jej zawarcia, dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa) oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubsza przetwarzają dane osobowe posiadane przez Administratora.
  4.Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6.Katalog praw przysługujących Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawienia danych);
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na okres, w którym sprawdzimy prawidłowość przetwarzanych danych);
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych, bądź niezgodności z celem ich zebrania.
  7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym – wynikającym z podanych wyżej aktów prawnych.
  8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.