Szanowni Państwo,

w województwie dolnośląskim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego poprzez delimitację Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (LGOF) jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w oparciu o przygotowaną strategię terytorialną (tzw. Plan działań ZIT).

Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny to porozumienie 32 samorządów:

1) Gmina Chocianów

9) Gmina Jemielno

17) Gmina Miejska Lubin

25) Gmina Rudna

2) Gmina Chojnów

10) Gmina Jerzmanowa

18) Gmina Miłkowice

26) Gmina Ruja

3) Gmina Miejska Chojnów

11) Gmina Kotla

19) Gmina Niechlów

27) Gmina Ścinawa

4) Gmina Gaworzyce

12) Gmina Krotoszyce

20) Gmina Pęcław

28) Gmina Wąsosz

5) Gmina Głogów

13) Gmina Kunice

21) Gmina Polkowice

29) Gmina Żukowice

6) Gmina Miejska Głogów

14) Gmina Legnica

22) Gmina Prochowice

30) Powiat Górowski

7) Gmina Góra

15) Gmina Legnickie Pole

23) Gmina Przemków

31) Powiat Legnicki

8) Gmina Grębocice

16) Gmina Lubin

24) Gmina Radwanice

32) Powiat Polkowicki

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, a takim właśnie obszarem jest Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Planu działań ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez LGOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
 • Promowanie włączenia społecznego
 • Praw podstawowych
 • Praw osób niepełnosprawnych
 • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie LGOF oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności LGOF, który zamieszkiwany jest przez blisko 450 tysięcy mieszkańców.

Na aktualnym etapie prac rozważane są następujące kierunki działania:

 • Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego
 • Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców LGOF
 • Budowa zintegrowanego systemu transportowego
 • Czyste powietrze
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Termomodernizacje
 • Efektywne oświetlenie
 • Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • Utworzenie wspólnego produktu turystycznego

 

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 28 lutego.

 1. Dane organizacji