Szanowni Państwo,

zapraszamy mieszkańców naszego regionu, tj. gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki do wyrażenia opinii na temat warunków życia w  gminach objętych strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Dolina Giełczwi".

 1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?
 2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?
 3. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „jestem zadowolony/a z faktu zamieszkania na obszarze rozwijającym się z poszanowaniem naturalnych zasobów (środowiskowych i kulturowych).”
 4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:
 5. Tak Nie Nie wiem
  1. Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
  2. W mojej gminie powstaje wiele firm
  3. W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
  4. Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
 6. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:
 7. Tak Nie Nie wiem
  1. Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (np. kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt).
  2. Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę).
  3. Należę do organizacji pozarządowej (np. stowarzyszenie, fundacja).
  4. Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie).
  5. Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień dotyczących gminy i mojej miejscowości.
  6. Biorę udział w zajęciach edukacyjnych/szkoleniach, które organizowane są przez LGD „Dolina Giełczwi”.
  7. Biorę udział w zajęciach/warsztatach kulturalnych, które organizowane są przez LGD „Dolina Giełczwi”.
  8. Biorę udział w projektach współpracy (również o charakterze międzynarodowym), które organizowane są przez LGD „Dolina Giełczwi”.
  9. Biorę udział w wydarzeniach promocyjnych lokalnego dziedzictwa i zasobów, które organizowane są przez LGD „Dolina Giełczwi”.
  10. Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy.
  Tak Nie Nie wiem
  11. Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy.
 8. Jak ocenia Pan/i wymienione poniżej efekty działań poświęconych dziedzictwu lokalnemu?
 9. Bardzo dobrze Dobrze Trochę dobrze, trochę źle Źle Bardzo źle Nie znam
  1. Stała ekspozycja produktów lokalnych i tradycyjnych (rękodzieła) w biurze LGD „Dolina Giełczwi” w Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach, gm. Piaski
  2. Instalacja artystyczna - Budka Nietelefoniczna w Trawnikach (Budka Trawnicka)
  3. Instalacja artystyczna - Budka Nietelefoniczna w Piaskach (Budka Piasecka)
  4. Renowacja kapliczki Św. Jana Nepomucena w Jaszczowie, gm. Milejów
 10. Czy zna Pan/i wymienione poniżej obiekty turystyczno-rekreacyjne?
 11. Znam i korzystam Znam, ale nie korzystam Nie znam Nie wiem
  1. Grill w Jaszczowie, gm. Milejów (miejsce rekreacyjno - postojowe dla kajakarzy przy rzece Wieprz)
  2. Wiata w Trawnikach (miejsce rekreacyjno - postojowe dla kajakarzy przy rzece Wieprz)
  3. Wiata i plac zabaw w Jackowie, gm. Mełgiew (multifunkcyjny punkt aktywności i rekreacji)
  4. Wiata w Ostrówku Kolonii, gm. Milejów (multifunkcyjny punkt aktywności i rekreacji)
  5. Skwer rekreacyjny w Trawnikach (multifunkcyjny punkt aktywności i rekreacji)
  6. Fontanna miejska w Piaskach
  7. Skatepark w Rybczewicach
  8. Trasy do uprawiania sportów pieszych tworzących Nordic Walking Park Milejów na terenie
  9. Infrastruktura rekreacyjna na terenie gminy Rybczewice – szachy terenowe i mobilny park linowy
 12. Jak ocenia Pan/i działania związane z wymienionymi poniżej obiektami infrastruktury wspierającej włączanie społeczne?
 13. Bardzo dobrze Dobrze Trochę dobrze, trochę źle Źle Bardzo źle Nie znam tego obiektu
  1. Świetlica wiejska wraz z wyposażeniem w miejscowości Krępiec, gm. Mełgiew
  2. Świetlica wiejska wraz z wyposażeniem w miejscowości Jacków, gm. Mełgiew
  3. Świetlica wiejska wraz z wyposażeniem w miejscowości Mełgiew
  4. Świetlica wiejska wraz z wyposażeniem w miejscowości Rybczewice Drugie (gm. Rybczewice)
  5. Świetlica wiejska wraz z wyposażeniem w miejscowości Piaski
  6. Miejsce przyjazne społeczności lokalnej i wszystkim rowerzystom do ćwiczeń fizycznych i aktywnego wypoczynku w miejscowości Cyganka, gm. Milejów
 14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:
 15. Tak Nie Nie wiem
  1. Korzystam/korzystałem/-am z indywidualnego doradztwa oferowanego przez LGD „Dolina Giełczwi”
  2. Biorę/brałem/-am udział w spotkaniach o charakterze informacyjno – konsultacyjnych oferowanych przez LGD „Dolina Giełczwi”, dla wnioskodawców z zakresu wniosku o przyznanie pomocy (spotkania informacyjne, szkolenia)
  3. Uczestniczyłem/-łam w warsztatach aktywizujących realizowanych przez LGD „Dolina Giełczwi” (tj. joga, makrama, odnawianie mebli, finger food, projektowanie ogrodów, kuchnia roślinna, zero waste, back to eden)
  4. Biorę/brałem/-am udział w wizytach studyjnych / konferencjach / targach / prezentacjach odbywających się poza terenem LGD z udziałem przedstawicieli LGD „Dolina Giełczwi”
 16. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności?
 17. Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych
 18. Jak obecnie ocenia Pan/i działania LGD „Dolina Giełczwi” na rzecz:
 19. Bardzo dobrze Dobrze Trochę dobrze, trochę źle Żle Bardzo źle Nie mam zdania
  1. osób niepełnosprawnych
  2. osób bezrobotnych
  3. osób przed 34 rokiem życia
  4. osób po 50 roku życia
  5. kobiet
 20. Jak obecnie ocenia Pan/i działania LGD „Dolina Giełczwi” na rzecz tworzących ją gmin, w obszarze:
 21. Bardzo dobrze Dobrze Trochę dobrze, trochę źle Źle Bardzo źle Nie mam zdania
  1. poprawy atrakcyjności turystycznej
  2. promocji dziedzictwa kulturowego,
  3. poprawy oferty kulturalnej
  4. poprawy infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
  5. poprawy infrastruktury drogowej
  6. zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
  7. budowania tożsamości regionalnej mieszkańców
  8. zwiększania możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
  9. poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej
  10. promowania innowacyjnych działań proekologicznych
  Bardzo dobrze Dobrze Trochę dobrze, trochę źle Źle Bardzo źle Nie mam zdania
 22. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania „Dolina Giełczwi”?
 23. Czy biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, społeczne i kulturowe czuje się Pan/i związany/a ze swoim obecnym miejscem zamieszkania?
 24. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?
 25. Jakie są powody?
 26. Status na rynku pracy
 27. Płeć:
 28. Wykształcenie
 29. Wielkość gospodarstwa rolnego:
 30. Wiek
 31. Miejsce zamieszkania: