Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” pracuje nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Dokument ten umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację inicjatyw, które wpłyną na rozwój obszaru, a tym samym poprawę warunków życia jego mieszkańców. Teren objęty badaniem to równocześnie obszar LGD tworzony przez pięć gmin województwa lubelskiego: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się spostrzeżeniami i sugestiami - czyli współpracę przy tworzeniu strategii.

 1. Której z poniżej wymienionych gmin jest Pan(i) mieszkańcem? (Proszę wskazać jedną odpowiedź)
 2. Proszę ocenić ogólną jakość, warunki życia w zamieszkiwanej przez Panią/Pana gminie: (Proszę wskazać jedną odpowiedź)
 3. Czy Pani/Pana zdaniem gmina, w której Pani/Pan mieszka jest miejscem atrakcyjnym turystycznie? (Proszę wskazać jedną odpowiedź)
 4. Co Pani/Pana zdaniem można uznać za największą zaletę / atrakcję turystyczną gminy?
 5. Co Pani/Pana zdaniem utrudnia/ogranicza atrakcyjność turystyczną gminy?
 6. Co Pani/Pana zdaniem można zrobić, jakie zadanie / przedsięwzięcie zrealizować, aby gmina była atrakcyjniejsza turystycznie?
 7. Czy może Pani/Pan wymienić produkty lokalne charakterystyczne dla Pani/Pana miejsca zamieszkania? Co jest / może zostać uznane za produkt lokalny, związany z Pani/Pana miejscem zamieszkania?
 8. Jakie są główne problemy w Pana/Pani otoczeniu, w gminie? Których obszarów dotyczą? Proszę wskazać maksymalnie 3 obszary, które uznaje Pan(i) za najważniejsze w na terenie Waszej gminy
 9. Proszę wskazać maksymalnie 5 obszarów, które uznaje Pan/i za najważniejsze w rozwoju Waszej gminy
 10. Jaki inny obszar oprócz wymienionych powyżej Pani/Pana zdaniem powinien zostać potraktowany jako priorytetowy dla rozwoju gminy w kolejnych latach?
 11. Jakich projektów/ inicjatyw/ działań, Pana/i zdaniem mieszkańcy gminy najbardziej potrzebują? (Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi)
 12. Jakich innych projektów/ inicjatyw/ działań oprócz wymienionych powyżej potrzebują mieszkańcy?
 13. Jednym z istotnych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 będzie wspieranie przedsiębiorczości. Które z rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze gminy mają Pana/i zdaniem, największe szanse na dalszy rozwój? (Proszę wybrać max. 3 odpowiedzi)
 14. Którą z grup wskazanych poniżej można uznać za wykluczone (będące w szczególnie trudnej sytuacji lub pozbawione dostępu do spraw najważniejszych np.: pracy, kultury, kontaktu z ludźmi itp.) na obszarze gminy? (Proszę wybrać max.3 odpowiedzi)
 15. Płeć
 16. Wiek
 17. Wykształcenie
 18. Proszę wskazać rodzaj branży, obszar aktywności, w której Pani/Pan funkcjonuje:
 19. Dziękujemy za udział w badaniu.