Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Leśnica,

w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 (GPR), zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszarów wskazanych na poniższych mapach:

  • Podobszar Góra Św. Anny
  • Podobszar Raszowa
  • Podobszar Leśnica

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszaru.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Ankieta każdorazowo dotyczy jednego z trzech wytypowanych podobszarów rewitalizacji. Po kliknięciu w grafikę oznaczającą dany teren zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej wybranej części Gminy Leśnica.