Formularz 

dotyczy konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Gminy Lelów wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ankietę należy wypełnić w terminie od dnia 8.09.2023 - 1.10.2023 r.

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Wnioski, uwagi i opinie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych, której te dane dotyczą - art. 13 RODO
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lelów z siedzibą przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: urzad@lelow.pl Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej https://www.biplelow.pl/