KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Żorawina na lata 2023-2030 zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA Urzędu Gminy w Żórawinie

  Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina z siedzibą 55-020 Żórawina, ulica Kolejowa 6,
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zorawina.pl,
  3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000),
  4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
  5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6) Posiadają Państwo prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  b) sprostowania podanych wcześniej danych w uzasadnionych przypadkach,
  c) złożenia żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w Państwa ocenie jest nieuzasadnione,
  e) przenoszenia danych,
  f) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie w przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych,
  7) Dysponują Państwo prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), jest obligatoryjne.