Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030
 

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030” zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza lub formularza papierowego dostępnego na stronie Urzędu Miasta Stalowa Wola w terminie od dnia 10.02.2023r. do dnia 17.03.2023r

 

Projekt „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ Podmiot zgłaszający uwagę (w przypadku organizacji/instytucji)


 6. Wpisanie poniżej swoich danych osobowych oraz ich przekazanie wraz z niniejszym formularzem jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030”
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37- 450 Stalowa Wola.
  Wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Stalowa Wola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli za pomocą adresu iod@stalowawola.pl .
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pani/Pana opinii na temat Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030 na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w związku ze zgłoszeniem uwag do projektu Strategii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procedury związanej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie konsultacji społecznych, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem formularza z powodów formalnych.
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

  Przesłanie formularza uwag jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z powyższą klauzulą.