Formularz do składania uwag do projektu

Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030” zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza oraz formularza papierowego dostępnego na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach w terminie od dnia 27.02.2023r. do dnia 03.04.2023r.

 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Pabianicach

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach jest Prezydent Miasta Pabianic, adres: Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
  2. W Urzędzie Miejskim w Pabianicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  o email: iod@um.pabianice.pl
  o lub pisemnie na adres Administratora Danych: Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  c) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.